Vlaggen hoofdkantoor Brocacef Groep

Brocacef Groep

Met 5.300 medewerkers werkt Brocacef Groep aan haar missie om samen slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg te maken.

Privacy Statement  Brocacef Groep N.V.

Brocacef Groep N.V. en haar dochterbedrijven, verder te noemen Brocacef, verwerkt persoonsgegevens. De belangrijkste onderdelen van Brocacef Groep zijn:

 • Brocacef B.V.
 • Brocacef Centrale Diensten B.V.
 • Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V.
 • Brocacef Healthcare Logistics B.V.
 • Brocacef Healthcare Services B.V

Voor de verschillende onderdelen van Brocacef die vallen onder het merk BENU gelden aparte privacy statements die te vinden zijn op de volgende plek: BENU BV

Wij streven ernaar om binnen de grenzen van de wet zorgvuldig en veilig gebruik te maken van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement beschrijven wij wie wij zijn, op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt beschermen en wat verder nog voor u van belang kan zijn om te weten. Heeft u na het lezen van het Privacy Statement nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verderop in dit statement leest u hoe u dit kunt doen. 

Als laatste willen wij u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook ons Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er wellicht aanpassingen zijn, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Helemaal onderaan kunt u lezen wanneer dit Privacy Statement voor het laatst is gewijzigd. 

Wie zijn wij?

Brocacef is gevestigd aan de Straatweg 2, 3604 BB in Maarssen. De bovengenoemde onderdelen van Brocacef Groep N.V. zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de wet voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Welke persoonsgegevens verzamelt Brocacef van u?

Brocacef verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord).
 • Aankoopgegevens (bijvoorbeeld op welke datum u een bepaald product heeft gekocht).
 • Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor e-mailaanbiedingen).
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie).

Wij ontvangen de hier boven beschreven persoonsgegevens zowel rechtstreeks van u als via derden voor zover dit in overstemming is met de wet. Wij gaan er vanuit dat u hierover door deze derden geïnformeerd wordt. 

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt zijn:

 • Persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via onze website.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door over te gaan tot aanschaffing van een product of dienst.
 • Persoonsgegevens die u verstrekt als gevolg van uw surfgedrag op onze website.
 • Gegevens die u verstrekt in het kader van (o.m.) correspondentie, feedback, hulp (Q&A), geschillenbeslechting, e.d. 

Persoonsgegevens over anderen die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Het kan voorkomen dat u de persoonsgegevens van andere personen met ons deelt. Bijvoorbeeld de adres- of contactgegevens van anderen. Wij attenderen u erop dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze personen akkoord zijn met de verstrekking van hun persoonsgegevens aan Brocacef. 

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen

Wij kunnen onder meer aanvullende persoonsgegevens ontvangen, zoals via diensten van derde partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wet, bijvoorbeeld omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven. 


Voor welke doeleinden verwerkt Brocacef uw persoonsgegevens?

Brocacef verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de met u afgesloten overeenkomst(en), administratie, communicatie, (wel of niet gepersonaliseerde) marketing en bijvoorbeeld fraudeonderzoek uit te kunnen voeren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor de uitvoering van kwaliteits- en managementdoeleinden maakt Brocacef zo veel als mogelijk gebruik van anonieme gegevens en dus niet van persoonsgegevens. De verschillende doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder meer gedetailleerd omschreven. 

In het kader van een overeenkomst

Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en evt. beëindiging van de overeenkomst(en) tussen u en Brocacef.

Administratie

Voor de uitvoering en controle van de administratie van Brocacef in brede zin. 

Communicatie-, marketing- en personaliseringsdoeleinden

Voor de uitvoering van een klantenservice, voor het doen van (eventueel gepersonaliseerde) aanbiedingen, en/of voor het verstrekken en uitwisselen van informatie over de activiteiten van Brocacef. 

Kwaliteits- en managementdoeleinden

Om de kwaliteit van de dienstverlening, processen en systemen te onderzoeken en verbeteren, voor het informeren van het management en interne audits.

Wet- en regelgeving

Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid en de naleving van wet- en regelgeving.

Op welke juridische grondslagen baseert Brocacef de verwerking(en) van uw persoonsgegevens?

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Brocacef beroept zich hierbij op vier van deze juridische grondslagen. Onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens geschieden namelijk ter uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke verplichting en/of op basis van een gerechtvaardigd belang van Brocacef of uw toestemming.


Uitvoering van de overeenkomst

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die u met ons heeft uit te voeren. 


Toestemming

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief. U kunt uw toestemming natuurlijk altijd intrekken. Onder het kopje ‘Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken?’ leest u hoe u dit kunt doen. 


Gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor Brocacef’s gerechtvaardigde belangen. Onder het volgende kopje kunt u meer lezen over deze belangen bijvoorbeeld ten behoeve van onze bedrijfsvoering. 

Wat is het gerechtvaardigd belang van Brocacef bij de verwerking van uw persoonsgegevens? 

De verwerking van persoonsgegevens is nodig om een goede relatie in stand te houden tussen Brocacef en haar klanten, of voor de redelijke zakelijke belangen van Brocacef zelf. Bijvoorbeeld om onze klanten te informeren over nieuwe producten, diensten en activiteiten, of om de belangen van Brocacef te verdedigen in een eventuele juridische procedure.

Aan wie verstrekt Brocacef uw persoonsgegevens? 

Brocacef kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met dit Privacy Statement en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Brocacef uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden voor eventuele marketingdoeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen door de onderstaande categorieën worden ontvangen:

Groepsondernemingen 
Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze groepsondernemingen om gezamenlijk content en producten en/of diensten te kunnen leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om te helpen bij de ontwikkeling van producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie en om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Autoriteiten
Bijvoorbeeld toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen:
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel of
• als dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging) of
• als het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Zakelijke dienstverleners
Bijvoorbeeld een postorderbedrijf dat door Brocacef wordt ingeschakeld om het door u aangeschafte product te bezorgen of een organisatie die door Brocacef wordt ingeschakeld om de klantenservice te verzorgen.

Overig
Iedere derde partij voor wie wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking), en/of waarvan Brocacef nu of in de toekomst onderdeel uitmaakt als gevolg van een reorganisatie, fusie of overname.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU?

Nee. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de grenzen van de Europese Unie. Alle Europese landen moeten voldoen aan dezelfde wettelijke regels, waarmee op Europees niveau een consistent beschermingsniveau wordt beoogd te verzekeren bij de verwerking van persoonsgegevens. 


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd/geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat Brocacef uw persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan. 


Hoe kunt u uw persoonsgegevens beheren? 

U heeft het recht de verzameling van uw persoonsgegevens door Brocacef in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kun u bij Brocacef uw volgende rechten inroepen: het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht van bezwaar. Hieronder leest u waar en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Als u inzage wenst in uw volledige persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt rectificeren of wissen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het desbetreffende onderdeel van Brocacef.

Voor de uitoefening van uw recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of bezwaar, kunt u eveneens uw verzoek richten aan uw contactpersoon. Houdt u er rekening mee dat Brocacef aanvullende informatie kan opvragen om uw identiteit te verifiëren. 

Kunt u uw toestemming later alsnog intrekken? 

Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Houdt u er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is als u eerst toestemming heeft gegeven. U kunt de intrekking van uw toestemming kenbaar maken via uw contactpersoon van het desbetreffende onderdeel van Brocacef.

Bent u niet tevreden over de wijze waarop Brocacef met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw contactpersoon binnen Brocacef om dit te bespreken. Brocacef neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met uw contactpersoon? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via dpo@brocacef.nl. Komt u er niet uit met Brocacef? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan ons en wat als u geen persoonsgegevens wilt verstrekken?

Voor Brocacef is uw verstrekking van persoonsgegevens in sommige gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan of een dienst te kunnen leveren. Informatievelden die niet zijn gemarkeerd met een * vragen van u persoonsgegevens waarvan de verstrekking niet noodzakelijk is.

Wanneer de verstrekking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is, maken wij u daarop attent door gebruik te maken van een *. Wanneer u ervoor kiest de opgevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de betreffende overeenkomst of dienst niet sluiten of leveren. Als u informatievelden invult die niet met een * zijn gemarkeerd, geeft u daarmee toestemming aan Brocacef om deze persoonsgegevens te verwerken. 

Hoe zet Brocacef het gebruik van profiling in? 

Wij willen u graag benaderen op een persoonlijke en relevante wijze. Om dat mogelijk te maken, koppelen, combineren en analyseren wij persoonsgegevens om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen en de contactdruk te beperken. Daarbij maken wij ook gebruik van externe bronnen. Er worden geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens in profielen verwerkt.


Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 27-08-2021