Bestelauto's voor docks DC Amsterdam

Compliance

Compliance is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur van de PHOENIX groep en Brocacef Groep

Het belang van compliance

De term 'compliance' of ‘naleving’ in het Nederlands, verwijst naar regels en richtlijnen die tot doel hebben ervoor te zorgen dat een bedrijf en haar werknemers zich houden aan de bestaande voorwaarden en wetten. De belangrijkste focus van compliance is het mogelijk maken en creëren van eerlijke concurrentie en het voorkomen en elimineren van corruptie.

Compliance is een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur van de PHOENIX Group en Brocacef Groep en is afgeleid van onze fundamentele bedrijfswaarden. Verantwoordelijk en compliant handelen staat centraal in het succes van ons bedrijf. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als zorgaanbieder dragen, is respectvolle samenwerking ook cruciaal voor een vertrouwensrelatie met onze klanten, zakenpartners en belanghebbenden.

Binnen de PHOENIX Group en Brocacef Groep is onze compliance gebaseerd op meerdere belangrijke pijlers waaronder:

Onze beleidsregels bepalen, in concrete bewoordingen, de overtuiging van ons bedrijf dat corruptie, concurrentie en wangedrag geen plaats hebben binnen de PHOENIX groep en Brocacef Groep of in onze samenwerking met klanten en zakelijke partners. Overtredingen worden niet getolereerd. Passende onderzoeken worden uitgevoerd en, indien nodig, worden er sancties opgelegd.

Een concern brede compliance organisatie zorgt ervoor dat de regels in het hele PHOENIX concern worden gehandhaafd en gecontroleerd. Daarnaast zijn lokale compliance managers verantwoordelijk voor de naleving in de afzonderlijke landen.

Meldingssysteem

De PHOENIX groep heeft een online meldingssysteem. Of u nu een PHOENIX-medewerker, Brocacef Groep-medewerker of een derde partij bent, u krijgt de kans om vragen te stellen of vermoedelijke schendingen van de nalevingsregels of feitelijke incidenten anoniem te melden.

Het systeem wordt beheerd door een externe serviceprovider. Uw identiteit als klokkenluider kan daarom niet worden getraceerd, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met het verstrekken van deze informatie.

Het meldingssysteem is op elk gewenst moment te openen via deze link.

In de klokkenluidersregeling van Brocacef Groep wordt de wijze van melden van een vermoeden van een misstand of een onregelmatigheid beschreven en de omgang met dergelijke meldingen door Brocacef Groep. Meer informatie over onze klokkenluidersregeling kunt u nalezen op:

Neem voor meer informatie contact op met de heer Martijn Boot (Lokale Compliance Manager) via compliance@brocacef.nl

Mensenrechtenbeleid

Als een toonaangevende speler in de Europese gezondheidszorgsector, zet de PHOENIX-groep zich in voor het respecteren en bevorderen van mensenrechten binnen haar organisatie, bedrijfsvoering en toeleveringsketen.

PHOENIX groep houdt zich aan internationaal erkende normen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, de Leidende Beginselen van de VN over Bedrijfsleven en Mensenrechten en de Fundamentele Beginselen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Beheersing en aandachtsgebieden
Om potentiële risico te kunnen beheersen heeft PHOENIX een systeem ontwikkeld om risico's en mogelijke schendingen van mensenrechten of het milieu binnen haar organisatie en toeleveringsketen te identificeren, voorkomen, verminderen of stoppen.

Daarnaast zijn binnen de PHOENIX groep verschillende actiegebieden geïdentificeerd die relevant kunnen zijn binnen haar waardeketen. Voorbeelden van zulke actiegebieden zijn:

 • Discriminatie en gelijke kansen.
 • Veilige en gezonde werkomstandigheden.
 • Vrijheid van vereniging en vergadering.
 • Kinderarbeid, moderne slavernij en gedwongen arbeid.
 • Eerlijke arbeidsomstandigheden.
 • Ondersteuning van mensen met een migratieachtergrond.
 • Preventieve en corrigerende maatregelen.

De PHOENIX-groep neemt zelf maatregelen zoals het sturen van zelfevaluatievragenlijsten naar zakenpartners, het verhogen van het bewustzijn en het trainen van werknemers over mensenrechtenkwesties en het aanbieden van een vertrouwelijk meldsysteem voor mensenrechtenrisico's of -schendingen.

De organisatie rapporteert jaarlijks over haar uitdagingen en vooruitgang op het gebied van mensenrechten in haar duurzaamheidsrapport en andere publicaties. Ze herziet en actualiseert ook regelmatig haar beleidsverklaring en risicobeheersysteem om aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Belastingstrategie

De bedrijfsdoelstelling van de Brocacef Groep is om de nummer één zorgpartner te worden waar mensen bewust voor kiezen.

Op basis van deze doelstelling luidt de door de Groepsdirectie vastgestelde belastingstrategie als volgt:

 1. het binnen de toepasselijke fiscale wet- en regelgeving duurzaam optimaliseren van belastingbetalingen;

  De Groep zal trachten haar belastingverplichtingen te verminderen door aanspraak te maken op beschikbare vrijstellingen, stimulansen, aftrekposten en dergelijke waar het zinvol en gepast is om dit te doen en voor zover toegestaan door fiscale wet- en regelgeving.

 2. houd het eenvoudig door fiscale planning en structurering te beperken tot het minimaliseren van de belastingkosten van echte commerciële transacties;

  De Groep onderschrijft het principe dat de belastingverplichtingen van een onderneming voortvloeien uit haar feitelijke bedrijfsactiviteiten (‘belasting volgt zaken’). Dit betekent dat de Groep de groepsstructuur en activiteiten in overeenstemming met de zakelijke motieven organiseert.

 3. het minimaliseren van onzekerheid met betrekking tot de belastingpositie door proactief potentiële belastingkwesties te identificeren en aan te pakken;

  Door op transparante en proactieve wijze met de belastingautoriteiten samen te werken, streeft de Groep ernaar onzekere belastingposities openbaar te maken en op te lossen, en om vroegtijdige overeenstemming en zekerheid te bereiken wanneer het belastingrecht complex of onduidelijk is.

 4. het hanteren van een verantwoordelijke aanpak bij de uitvoering van onze belastingaangelegenheden door tijdig en met de nodige kwaliteit aan onze verplichtingen te voldoen.

  De Groep erkent dat haar bijdrage aan de economie door middel van belastingbetalingen belangrijk en significant is en zal daarom haar verplichtingen tijdig en in goede kwaliteit nakomen.